Gallery

ป้ายห้างสรรพพสินค้า Robinson

ป้ายห้างสรรพสินค้า Robinson ผลงาน ป้ายห้างสรรพสินค้า Robinson อาทิ ป้ายไฟ ป้ายตัวอักษร ป้ายกล่องไฟ ตู้ไฟ ป้ายตั้งพื้น ป้ายอะคลีลิค งานพิมพ์องค์เจ็ท ป้ายบิลบอร์ด โครงเหล็ก

ป้ายคัทเอาท์

ป้ายคัทเอาท์ (Cut-Out) เป็น สื่อโฆษณาภายนอกอาคาร ป้ายคัทเอาท์ (Cutout Sign) คือ สื่อโฆษณากลางแจ้งที่บรรดาเจ้าของกิจการและเจ้าของสินค้านิยมใช้กันมาก เนื่องจากเป็นงานภายนอกอาคาร … ลักษณะป้ายต้องทนแดด ทนฝน ทนทุกสภาพดินฟ้าอากาศ พายุ ป้ายคัทเอาท์ส่วนใหญ่นิยมทำด้วย โครงไม้ … ป้าย cutout กับ billboard…